Μενού Κλείσιμο

Ύφαλος… προστασίας

Με ταχείς ρυθμούς η κατασκευή τεχνητού υφάλου στη νότια Πιερία

Η αύξηση του πληθυσμού των ιχθυοαποθεμάτων, η βελτίωση της αλιευτικής απόδοσης της παράκτιας αλιείας και η προστασία από την παράνομη χρήση συρόμενων εργαλείων αλιείας, είναι μόνο κάποια από τα οφέλη που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση του έργου

Με γρήγορους ρυθμούς και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευάζεται ο τεχνητός ύφαλος στη νότια Πιερία (στο ύψος της Πλάκας Λιτοχώρου).

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 591.000 ευρώ και ουσιαστικά αφορά την κατασκευή και τοποθέτηση «στατικών εγκαταστάσεων για την προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας» καθώς και την τριετή επιστημονική παρακολούθηση της λειτουργίας του στην θαλάσσια περιοχή του Λιτοχώρου Η επιστημονική παρακολούθηση, θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του.

Στην κατασκευή του τεχνητού υφάλου περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες: λιθορριπές έδρασης λιμενικών έργων ατομικού βάρους λίθων 0,5 – 50 χγρ, τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα (βάρους μικρότερου των 35 τν), κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι εκ σκυροδέματος C 20/25,  σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων, πλωτοί σημαντήρες, γαλβανισμένες αλυσίδες και  σημαδούρες.

Οι εργασίες ξεκίνησαν την 1η Νοεμβρίου 2017 και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή 105 τεχνητών ογκόλιθων (βάρους μικρότερου των 35 τν), καθώς και 210 κυψελωτών ογκόλιθων εκ σκυροδέματος C 20/25.

Η κατασκευή των ογκόλιθων υλοποιήθηκε γρήγορα και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ξεκινήσει η πόντισή τους στη θάλασσα.

Τον Ιανουάριο του 2018 υπεγράφη από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου, η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της υπηρεσίας του υποέργου «Επιστημονική παρακολούθηση   διάρκειας τριών χρόνων της λειτουργίας του Τεχνητού Υφάλου, ποσού 293.366 ευρώ και από τον ανάδοχο που είναι ΕΛΓΟ «Δήμητρα» –  Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, μετά από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία.

Το συγκεκριμένο υποέργο αυτό είναι στο πλαίσιο της εκτέλεσης της πράξης  «Κατασκευή Τεχνητού Υφάλου» στη νότια Πιερία, αρχικά εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία 2007-2013″ του Υπ. Θαλάσσιων Υποθέσεων. Στη συνέχεια, μετά από μία σειρά ενεργειών και διαδικασιών από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, μεταφέρθηκε για χρηματοδότηση (με τη διαδικασία «phasing») στη νέα προγραμματική περίοδο και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αντικείμενο της τριετούς Επιστημονικής Παρακολούθησης της λειτουργίας του Υφάλου Λιτοχώρου από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα, θα αφορά: Παρακολούθηση φυσικών και χημικών παραμέτρων που επηρεάζουν την λειτουργία του Τεχνητού Υφάλου, παρακολούθηση εποίκισης του Τ. Υ., παρακολούθηση της αλιευτικής κατάστασης των αποθεμάτων των ψαριών, μελέτη του ιχθυοπλαγκτού στην περιοχή, παρακολούθηση της παράκτιας αλιευτικής προσπάθειας στην περιοχή του Τ. Υ., οργάνωση διαχειριστικού σχεδίου εκμετάλλευσης του Τ.Υ., εκτίμηση βιομάζας και αφθονίας των κυριοτέρων  εμπορικών ιχθυοαποθεμάτων και αξιολόγηση  των οικονομικών επιπτώσεων  στην αλιεία  της περιοχής  του ΤΥ, διαχειριστικό σχέδιο αλιευτικής εκμετάλλευσης κ.ά..

Τα αναμενόμενα οφέλη της υλοποίησης και λειτουργίας του Τεχνητού Υφάλου στη θαλάσσια περιοχή του Λιτοχώρου θα είναι η αύξηση του πληθυσμού των υδρόβιων ειδών, η βελτίωση της αλιευτικής απόδοσης της παράκτιας αλιείας, η προστασία από την παράνομη χρήση συρόμενων εργαλείων, η αναβάθμιση του παράκτιου οικοσυστήματος μέσω της αύξησης της βιοποικιλότητας και η ενίσχυση του εισοδήματος της τοπικής κοινωνίας και ειδικά των ντόπιων αλιέων.

Η ολοκλήρωση της πράξης με την κατασκευή του τεχνητού υφάλου θα συμβάλει στην αύξηση του διαθέσιμου χώρου για τον πολλαπλασιασμό των βενθικής βιομάζας, στην προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος από την παράνομη αλιεία, στην προσέλκυση, συγκέντρωση και προφύλαξη των πελαγικών, βενθικών και βενθοπελαγικών οργανισμών, καθώς και στην βελτίωση της αλιευτικής απόδοσης της παράκτιας ζώνης, ενώ με την ολοκλήρωση της επιστημονικής παρακολούθησής του, θα προταθεί διαχειριστικό σχέδιο βάση του οποίου θα επιτευχθεί η χρηστή αλιευτική εκμετάλλευση του τεχνητού υφάλου (πυρήνας και προστατευόμενης ζώνη). Ο φορέας διαχείρισης θα έχει την ευθύνη της εφαρμογή και την τήρηση του διαχειριστικού σχεδίου του υφάλου.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ