Μενού Κλείσιμο

Βοηθός νοσηλευτικής από το ΙΕΚ του Νοσοκομείου

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ του Νοσοκομείου Κατερίνης

Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στις 12 Φεβρουαρίου και δικαίωμα εγγραφής έχουν απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ και ΤΕΛ, καθώς Β Κύκλου ΤΕΕ

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης θα λειτουργήσει Α΄ Εαρινό Εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση

Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Εαρινό Εξάμηνο έχουν απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, Β’ Κύκλου ΤΕΕ, καθώς και απόφοιτοιτων ΤΕΛ και ΕΠΑΛ
Οι εγγραφές ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής, οδός Παλαιού Νοσοκομείου 1, πρώην κτίριο Αιμοδοσίας και στο τηλέφωνο του ΔΙΕΚ 23510 74710 και ώρες 08:30-13:30 καθημερινά.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι:
Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.
Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.
Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας,στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, ή βεβαίωση (Δ.Ο.Υ.)στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία, και αποδεδειγμένη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ