Μενού Κλείσιμο

Η «Ν. Πλαστήρα» αλλάζει

Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης τμημάτων της οδού από την Π.Ε. Πιερίας

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς, πραγματοποιούνται οι εργασίες αποκατάστασης-συντήρησης οδοστρώματος, τμημάτων της οδού Ν. Πλαστήρα (επί της 13ης Εθνικής οδού Κατερίνης-Αγ. Δημητρίου), από την Π.Ε. Πιερίας η οποία έχει την ευθύνη της οδού. Τις παρεμβάσεις επιθεώρησε και η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα των εργασιών.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Πιερίας», την εργολαβική σύμβαση του οποίου, υπέγραψε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας τον περασμένο Αύγουστο.

Το έργο προϋπολογισμού μελέτης 813.000 ευρώ  (με  Φ.Π.Α. 24%) έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση του καταστρώματος της  Εθνικής οδού 13ης «Κατερίνης – Αγ. Δημητρίου-όρια Νομού».

Οι  εργασίες που προβλέπονται  για την υλοποίηση του έργου είναι: διανοίξεις και καθαρισμοί-μόρφωση τάφρων τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε μεγάλο τμήμα των οδών, με παράλληλη άρση καταπτώσεων σημειακά, κατασκευή τεχνικών  έργων στο πλαίσιο συντηρήσεων των υφιστάμενων τεχνικών των οδών (κιβωτοειδείς οχετοί, serazaneti, επεδενδυμένες τάφροι κ.α.) ή και κατασκευή νέων τεχνικών για επεμβάσεις αποκαταστάσεις τοπικών στενωμάτων των οδών με βάση της προκύπτουσες  ανάγκες και καθ΄υπόδειξη της Υπηρεσίας (κατασκευή νέων serazaneti για αντιστήριξη πρανών και επαναφορά της οδού, κατασκευή στερεών εγκιβωτισμού εκ΄ σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, κ.α.),έργα αποκατάστασης φθαρμένων ασφαλτικών καταστρώματος  των οδών

καθώς και εργασίες σήμανσης-ασφάλισης των οδών.

Ειδικότερα, η 13η Ε.Ο. (Κατερίνης-Αγ. Δημητρίου-όρια Νομού), η οποία έχει σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο και βαρέων οχημάτων, επιβάλλει την άμεση  αποκατάσταση όσο το δυνατό περισσότερων φθαρμένων ασφαλτικών επιφανειών, τη γενικότερη συντήρηση με τον καθαρισμό τάφρων ερεισμάτων και οχετών, την αποκατάσταση και τοποθέτηση νέων πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης, την αποκατάσταση και τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας οδού, την επισκευή και γενικότερα την παρέμβαση σε υφιστάμενους κιβωτοειδείς οχετούς για την ασφαλέστερη κυκλοφορία των οχημάτων, κ.α. προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες  κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών και να αποφευχθούν ατυχήματα.

Αναλυτικότερα, στις χωματουργικές εργασίες περιλαμβάνονται  εργασίες καθαρισμού και  μόρφωσης τάφρου και ερεισμάτων, εργασίες νέων διανοίξεων τάφρων τριγωνικής διατομής, με παράλληλη άρση καταπτώσεων όπου απαιτείται, καθώς και γενικών εκσκαφών στο πλαίσιο εξυγιάνσεων σε βάθος τμημάτων,  ασφαλτικών  και οδοστρωσίας. Στα τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας θα γίνουν εργασίες επένδυσης τάφρων-ερεισμάτων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, εργασίες κατασκευής στερεών εγκιβωτισμού με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ή κατασκευή serazaneti σε τμήματα κατάντη της οδού συγκράτησης των στρώσεων οδοστρωσίας και αποκατάστασης  τοπικών στενεμάτων της οδού από διαβρώσεις επιφανειακών όμβριων υδάτων- όπου απαιτηθεί- εργασίες αποκατάστασης  σκυροδετημένων επιφανειών κυκλοφορίας πεζών στη γέφυρα του Λεύκου ποταμού, καθώς και εργασίες επισκευής και γενικότερες παρεμβάσεις σε υφιστάμενους κιβωτοειδείς οχετούς, στο πλαίσιο διαμόρφωσης ασφαλών κυκλοφοριακών συνθηκών.

Παράλληλα, θα εκτελεσθούν εργασίες οδοστρωσίας (σύμφωνα με την ΕΤΕΠ) στις θέσεις όπου απαιτηθεί εξυγίανση σε ικανό βάθος (κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας), καθώς και εργασίες ανακατασκευής στρώσεως βάσεως οδοστρωσίας της οδού σε θέσεις όπου θα καθορισθούν μετά την αποξήλωση του παλαιού ασφαλτικού (φρεζάρισμα), ενώ θα κατασκευασθεί στρώση βάσεως οδοστρωσίας (σύμφωνα με την ΕΤΕΠ) μεταβλητού πάχους,  όπου απαιτηθεί η συμπλήρωση υλικού βάσεως για την εφαρμογή των κατάλληλων υψομέτρων της ερυθράς της οδού.

Τέλος, θα γίνουν εργασίες τοποθέτησης πληροφοριακών-ρυθμιστικών και πινακίδων ένδειξης επικίνδυνων θέσεων σε θέσεις  κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας. Με τις επεμβάσεις αυτές θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών στο οδικό δίκτυο.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ