Μενού Κλείσιμο

Συγκροτείται Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής από τον Δήμο Κατερίνης

 

Από τον Απρίλιο του 2016 ο Δήμος Κατερίνης προχώρησε στην υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες», αναλαμβάνοντας ουσιαστικά «εξ ολοκλήρου» τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτήν για τις πολιτικές ισότητας

 

Ως μια από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε είναι και συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, για την οποία ήδη έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες σύστασής της σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, μεταξύ άλλων, έχουν:

-Εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Κατερίνης.

-Εκπρόσωπος τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης.

-Εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων.

-Δύο εμπειρογνώμονες δημότες (ένας από κάθε φύλο) στα θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές.

Οι αρμοδιότητες, μεταξύ πολλών άλλων, της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων μπορεί να είναι οι εξής:

-Η εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η προώθηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε επίπεδο Δήμου του γενικότερου στόχου για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς και τις πολιτικές που σχεδιάζει και υλοποιεί ο Δήμος.

-Η ευαισθητοποίηση/ενημέρωση και πληροφόρηση των κατοίκων στο ζήτημα της ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μέτρων δράσης.

-Ο εντοπισμός και η προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου στον τομέα της εργασίας, της παιδείας, της εκπαίδευσης, των οικογενειακών σχέσεων, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, κ.λπ.

-Η επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τους Δήμους του Νομού, τις τοπικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις και τους μαζικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο.

-Η συνεργασία με τα κατά τόπους Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων του Νομού και τις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Σημειώνεται πως τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

Στην παρούσα φάση ο σχεδιασμός για την συγκρότηση της Επιτροπής βρίσκεται στο στάδιο των αιτήσεων από όσους ενδιαφέρονται να μετέχουν σ’ αυτήν.

Οι αιτήσεις κατατίθενται εγγράφως στο Δημαρχείο Κατερίνης (Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων, 1ος όροφος, Γραφείο 16) ή στο e-mail dadami@katerini.gr ή demertzi@katerini.gr

το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα καθοριστεί ο τρόπος επιλογής όλων των μελών, η λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την οργάνωση της Επιτροπής.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ