Μενού Κλείσιμο

Στόχος η παραμονή στις αγορές «βρέξει-χιονίσει»!

Με «ευνοϊκότερες» προϋποθέσεις η πρόσκληση ένταξης σε προληπτικά μέτρα προστασίας των καλλιεργειών

Ανοιχτό παραμένει το «Υπομέτρο 5.1» το οποίο αφορά επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων και απευθύνεται σε αγρότες.

Η αρχική πρόσκληση ενδιαφέροντος τροποποιήθηκε, όπως ενημέρωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ στόχος του προγράμματος παραμένει η ενεργητική προστασία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η στήριξη της ανταγωνιστικότητας από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδύσεων προστασίας ώστε να επιτραπεί στις εκμεταλλεύσεις να διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά.

Το υπομέτρο 5.1  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο. Προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 12.500.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων είναι οι:

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθορίζεται η 31 Ιουλίου 2018 και του φυσικού φάκελου η 20η Αυγούστου 2018.

Διευκρινίζεται ότι οι γενικές δαπάνες υπολογίζονται ως ποσοστό έως 10% πλέον του συνόλου των ανωτέρω επιλέξιμων δαπανών του παραρτήματος 2 και για τις γενικές δαπάνες δεν απαιτείται η προσκόμιση τριών προσφορών. Επίσης, στις αναφερόμενες επιλέξιμες δαπάνες του Πίνακα 2.1 του Παραρτήματος 2, επισημαίνεται, ότι όπου προβλέπεται κόστος εργατικών – εγκατάστασης, αυτό θα είναι επιλέξιμο σε ποσοστό από 15 – 25 % επί της αναφερόμενης επιλέξιμης δαπάνης. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται παραστατικό της αναφερόμενης δαπάνης, η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη της επενδυτικής πρότασης του προαναφερόμενου Πίνακα απομειώνεται στο 80%.

Κατά την επιτόπια επίσκεψη θα πρέπει να επαληθεύεται το είδος της καλλιέργειας και η ασφαλιζόμενη αξία της για το έτος 2017 συγκριτικά με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του δικαιούχου  στο ΟΣΔΕ του 2017.

Όσον αφορά την υποβαλλόμενη επενδυτική πρόταση, η βεβαίωση στατικής επάρκειας απαιτείται τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης για το υποβαλλόμενο σχέδιο όσο και κατά την υποβολή της αίτησης πληρωμής για το υλοποιημένο έργο και ενέχει την έννοια ανάληψης ευθύνης για την επενδυτική τεχνική πρόταση. Αναφορικά με την τεχνική μελέτη απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης και κατά την αίτηση πληρωμής βεβαίωση ορθής εκτέλεσης αυτής. Στην περίπτωση της απλής αντικατάστασης του προστατευτικού μέσου κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης στο καθεστώς δεν απαιτείται σχηματική απεικόνιση ούτε βεβαίωση στατικής επάρκειας, παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου για την ανάληψη ευθύνης σε περίπτωση αστοχίας της εγκατάστασης.

Τέλος, για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας, η βεβαίωση δημάρχου αντικαθίσταται από αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τελευταίου έτους.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ