Μενού Κλείσιμο

ΠΚΜ – Ενίσχυση επιχειρήσεων μέσω των Επενδυτικών Σχεδίων Καινοτομίας

Μια μεγάλη ευκαιρία ενίσχυσης προσφέρεται στις επιχειρήσεις των τομέων προτεραιότητας της Στρατηγικής Καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να συμπράξουν μεταξύ τους ή με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων και να ενισχυθούν μέχρι και 80% για ένα σύνολο δαπανών, μέσω του προγράμματος «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας».

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων της σχετικής πρόσκλησης (ΑΔΑ: Ω8ΗΨ7ΛΛ-ΚΑΦ) λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να αφορούν σε έναν ή περισσότερους από τους οκτώ θεματικούς τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που έχουν ως εξής:

-Αγροδιατροφή

-Δομικά υλικά

-Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση

-Τουρισμός

-Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

-Τεχνολογίες ενέργειας

-Τεχνολογίες περιβάλλοντος

-Τεχνολογίες Μεταφορών και  Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Με το συνολικό  προϋπολογισμό  δημόσιας  δαπάνης  της  πρόσκλησης  να ανέρχεται σε 6 εκατομμύρια ευρώ, οι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης -επιχειρήσεις και συμπράξεις- δύνανται να επιχορηγηθούν για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 20.000 ευρώ το ελάχιστο έως και 400.000 ευρώ το μέγιστο (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.), για δαπάνες προσωπικού, οργάνων και ερευνητικού εξοπλισμού, έρευνας επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες και λοιπά γενικά και λειτουργικά έξοδα, τα οποία θα αφορούν:

-Καινοτομία

-Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα

-Πειραματική ανάπτυξη

Η ένταση της ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από ένα σύνολο εξειδικευμένων προϋποθέσεων, οι οποίες μπορεί να προσαυξήσουν την επιχορήγηση κατά 15%.

To One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να μεσολαβήσει και να καθοδηγήσει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ώστε να έρθουν σε επαφή με ερευνητικούς φορείς της περιοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας https://www.ris3rcm.eu/research/expression-of-interest/, είτε να απευθυνθούν στην oμάδα του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – One Stop Liaison Office στο e-mail: info@ris3rcm.eu

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η πρόσκληση «Κουπόνια Καινοτομίας» (ΑΔΑ: ΨΒΒΝ7ΛΛ-5ΓΠ) έλαβε παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως τις 31 Ιουλίου 2020.

To One Stop Liaison Office λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου «Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Αν θέλετε να λαμβάνετε εγκαίρως τις ειδήσεις πατήστε εδώ

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ