Μενού Κλείσιμο

Πανελλήνια Ένωση Στελεχών Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την Δια Βίου Μάθηση: Ένα μεγάλο έργο,  που καταδικάζεται να φυτοζωεί

Η  συμμετοχή των πολιτών στη ΔΒΜ σε εθνικό επίπεδο κινείται πολύ μακριά από το 15% που είχε τεθεί ως στόχος για το 2020. Παρά το γεγονός ότι κατά την προηγούμενη τριετία η διά βίου μάθηση θεωρήθηκε σε επίπεδο ρητορικής ως βασικός άξονας των πολιτικών για την υπέρβαση της κρίσης, η απουσία συγκροτημένων δράσεων είχε ως αποτέλεσμα τη στασιμότητα και σε αρκετές περιπτώσεις την οπισθοδρόμηση (μείωση της προσφοράς προγραμμάτων, συρρίκνωση ή συγχωνεύσεις επιτελικών φορέων του δημοσίου με σημαντική συνεισφορά στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, αναστολή αρκετών επιδοτούμενων δράσεων)

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που λειτουργούσαν στους Δήμους με προσφορά δωρεάν προγραμμάτων σε όλες τις ομάδες πληθυσμού έκλεισαν το Φεβρουάριο του 2016

Από αρχές Δεκεμβρίου παρακολουθούμε τη προσπάθεια επαναλειτουργίας του έργου με την έκδοση δελτίων τύπων από τους δήμους της χώρας και την πρόσκληση πολιτών για τη δωρεάν παρακολούθηση προγραμμάτων μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Με δεδομένο ότι ο μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευτών που αιτήθηκαν για το μητρώο των εκπαιδευτών έχει τεθεί εκτός μητρώου λόγω του χαρακτήρα της πρόσκλησης του Απριλίου του 2018, γίνεται φανερό ότι άμεσα πολύ μικρός αριθμός προγραμμάτων μπορεί να αναπτυχθεί σε όλη την επικράτεια

Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση του μητρώου των ΚΔΒΜ με εκπαιδευτές ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης του φυσικού αντικειμένου

Επιπλέον κρίνεται αναγκαία η στελέχωση του έργου και με όλα τα περιφερειακά στελέχη. Αυτό που χρειάζεται περισσότερο απ’ όλα το Έργο είναι στελέχη πρώτης γραμμής που θα δημιουργούν τμήματα εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν την κανονική υλοποίησή τους, δηλαδή θα διασφαλίζουν την ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξή του

Το έργο των ΚΔΒΜ συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του ποσοτικού στόχου που ετέθη απ’ την Ε.Ε., αποτελώντας το βασικό πυλώνα της δημόσιας μη-τυπικής γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων ενώ τα προγράμματα συντελούν στην ουσιαστική αναβάθμιση των προσόντων των πολιτών καθώς ανταποκρίνονται απόλυτα στις ικανότητες που η Ε.Ε. ορίζει ως βασικές

Προτείνεται ή άμεση έκδοση νέας πρόσκλησης για ένταξη στο μητρώο μεγάλου αριθμού εκπαιδευτών και η γνωστοποίηση του έργου σε κάθε χωριό και κάθε πόλη της χώρας μας

ΤΟ ΔΣ της ΠΕΣΕΕ

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.