Μενού Κλείσιμο

Π.Ε. Πιερίας και Εμπορικός Σύλλογος – Συνεργασία για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

Με την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σοφία  Μαυρίδου είχε συνάντηση ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κατερίνης Κωνσταντίνος Ρέχας με κύριο θέμα συζητήσεως την πρόσκληση για τη δράση ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η οποία υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκφράστηκε το θετικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Κατερίνης και της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας καθώς από κοινού θεωρούν ότι η συγκεκριμένη δράση ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία αποτελεί μια σημαντικότατη δράση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειάρχη μας κ. Τζιτζικώστα, δίνοντας τη δυνατότητα ενίσχυσης της ρευστότητας των μ.μ.ε. και συμβάλλοντας να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σημερινής δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.

Το πρόγραμμα ενίσχυσης

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειάς μας που επλήγησαν από την πανδημία και χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των συγκεκριμένων επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019.

Συγκεκριμένα, η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων είναι η 9η Οκτωβρίου 2020 και τα κριτήρια που οφείλουν να έχουν οι επιχειρήσεις της πόλης μας που μπορούν να συμμετέχουν στη δράση, είναι τα εξής :

-Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

-Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

-Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

-Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση και κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

-Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.

-Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016,  Συνεταιρισμός Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

-Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137)

-Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019

-Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Σημειώνεται επίσης ότι η επιλογή των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση θα γίνει με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ετήσιες μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) του έτους 2019, τα κέρδη προ φόρων & τόκων προς κύκλο εργασιών του έτους 2019 καθώς και την επίπτωση του Covid-19 στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης για το διάστημα 1/4/2020 έως 30/6/2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 1/4/2019 έως 30/6/2019.

Εάν θέλετε να λαμβάνετε εγκαίρως τις ειδήσεις πατήστε εδώ

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ