Μενού Κλείσιμο

Οι κίνδυνοι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ποιοι και από πού έρχονται

Δεν είναι μόνο οι άλλες επιχειρήσεις που μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρο των κινδύνων της οικονομίας είναι και οι ασφαλιστικές. Οι κίνδυνοι που αναλαμβάνουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνδέονται με τις ασφαλιστικές τους εργασίες και με τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται μέσω του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου. Άλλοι μακροχρόνιοι και άλλοι βραχυχρόνιοι.

Οι κίνδυνοι των ασφαλιστικών εργασιών για τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν εργασίες ασφαλίσεων ζωής, εκ της φύσεως των προϊόντων που διαθέτουν, είναι περισσότερο μακροχρόνιοι και επιφέρουν συνήθως μεγαλύτερο επιτοκιακό κίνδυνο και εν γένει κίνδυνο αγοράς. Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι είναι κυρίως βραχυχρόνιοι, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται χρόνος μέχρι τον πλήρη διακανονισμό των απαιτήσεων ασφάλισης, και αφορούν κυρίως καταστροφικούς κινδύνους, όπως σεισμού ή πυρκαγιάς.

Και δύο ακόμα κίνδυνοι τόσο για τις εργασίες ασφαλίσεων ζωής όσο και τις ασφαλίσεις κατά ζημιών: είναι ο κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου, καθώς και ο λειτουργικός κίνδυνος, ο οποίος συνδέεται συνολικά με την, επιτυχή ή μη, επιχειρησιακή λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Ο κίνδυνος αγοράς που αφορά κυρίως τους κινδύνους μετοχών και πιστωτικών περιθωρίων, παρουσίασε μικρή αύξηση συγκριτικά με το 2020, ενώ ο ασφαλιστικός κίνδυνος, ο οποίος αφορά κυρίως τον κίνδυνο των ασφαλίσεων κατά ζημιών, παρουσίασε μικρή μείωση.

Τι αυξήθηκε στην τριετία – τι μειώθηκε

Την τριετία 2019–2021 υπάρχει μεγάλη αύξηση του κινδύνου αγοράς, ενώ μικρή μείωση υπάρχει στους κινδύνους ασφαλίσεων κατά ζημιών και αθέτησης αντισυμβαλλομένου. Ο λειτουργικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ασθένειας παρουσιάζουν μικρότερες διαφοροποιήσεις στην εν λόγω τριετία σε αντίθεση με τον κίνδυνο ασφαλίσεων ζωής που παρουσιάζει αισθητή μείωση.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών

Στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο ασφαλιστικός, ο οποίος συνεισφέρει κατά 58,87% (από 61,06% το 2020 και 64,19% το 2019) στη διαμόρφωση του προφίλ κινδύνου τους, ενώ ο αμέσως επόμενος αλλά μικρότερος κίνδυνος, είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο οποίος συνεισφέρει στη διαμόρφωση του προφίλ κινδύνου τους κατά 52,26% (από 46,24% το 2020 και 43,59% το 2019). Ο επόμενος κατά σειρά σημαντικότητας κίνδυνος είναι ο κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου, με συνεισφορά 9,38%, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (12.05% το 2020), ενώ ο λειτουργικός κίνδυνος παραμένει αρκετά μικρός, περίπου στο 5,72% (από 6,16% το προηγούμενο έτος). Τέλος, τα οφέλη από τη διαφοροποίηση των κινδύνων συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του προφίλ κινδύνου τους αφαιρετικά, καθώς μειώνουν τον κίνδυνο κατά 27,77%.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής – εκτεθειμένες στις αγορές

Στις δύο (2) ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν αποκλειστικά ασφαλίσεις ζωής, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος αγοράς, με ποσοστό 74,34%, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (50,49%), ενώ ο αμέσως μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο ασφαλιστικός με 36,11% (από 62,81% κατά το προηγούμενο έτος). Ο κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου αυξήθηκε σε 7,52% από 3,94% το προηγούμενο έτος, ενώ ο λειτουργικός κίνδυνος μειώθηκε σε 4,99% από 6,06% το προηγούμενο έτος. Τέλος, ο κίνδυνος ασθενείας κινήθηκε σε αντίστοιχα επίπεδα με το προηγούμενο έτος (3,82% για το 2021 και 4,23% για το 2020). Τα οφέλη από τη διαφοροποίηση των κινδύνων κινούνται σε παρόμοιο επίπεδο με των ασφαλιστικών κατά ζημιών (26,77%).

Μεικτές επιχειρήσεις – εκτεθειμένες στους αντισυμβαλλόμενους

Στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών η συνεισφορά των διαφόρων κινδύνων στο προφίλ των κινδύνων τους διαφοροποιείται σημαντικά. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτός της αγοράς, καθώς συνεισφέρει κατά 48,29% (από 42,65% το προηγούμενο έτος), ενώ οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι κατά ζημιών, ζωής και ασθενείας συνεισφέρουν με ποσοστό 32,21%, 25,42% και 20,91%, με τα αντίστοιχα ποσοστά για το προηγούμενο έτος να είναι 34,09%, 31,19% και 18,55% Επιπλέον, ο κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου κινείται σε υψηλά επίπεδα, αν και είναι μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (περίπου 8,79% από 9,52% το 2020 και 10,16% το 2019). Τα οφέλη από τη διαφοροποίηση είναι αρκετά σημαντικά (μειώνουν τον κίνδυνο κατά 42,94% περίπου), καθώς οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες ανάληψης ασυσχέτιστων ή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αρνητικά συσχετισμένων κινδύνων.

Κίνδυνος αγοράς – μετοχές και πιστωτικά όρια

Αναφορικά με τον κίνδυνο αγοράς, ο οποίος αποτελεί το 52,72% του συνολικού κινδύνου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών παρουσιάζουν μεγάλη έκθεση στον κίνδυνο πιστωτικών περιθωρίων (38,47% του συνολικού κινδύνου τους, από 35,13% για το προηγούμενο έτος) και στους κινδύνους μετοχών (36,45%), συγκέντρωσης (32,57%), και ακινήτων (20,46%). Αντίστοιχα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ζωής είναι ο κίνδυνος μετοχών (55,68%), ο οποίος παρουσίασε σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (42,32%), καθώς και ο κίνδυνος πιστωτικών περιθωρίων και ο κίνδυνος συγκέντρωσης, οι οποίοι ανέρχονται αντίστοιχα στο 33,48% (από 43,18% το προηγούμενο έτος) και στο 29,99% (από 26,51% το προηγούμενο έτος). Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κίνδυνος επιτοκίου μειώθηκε αισθητά σε 2,71%, από 3,52% το 2020 και 14,32% το 2019.

ΠΗΓΗ

Οι ειδήσεις της Πιερίας με ένα κλικ.