Μενού Κλείσιμο

Ο Αλιάκμονας απέκτησε σταθμό!

Σταθμό μέτρησης υδάτων παρέδωσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ

Ο σταθμός είναι εξοπλισμένος με υποβρύχιο φασματοφωτόμετρο το οποίο ανιχνεύει την ποιοτική κατάσταση του νερού και σε περίπτωση μεταβολής της από οποιαδήποτε αιτία, ενημερώνει αυτόματα τους επόπτες..

Ένα υπερσύγχρονο σύστημα μέτρησης παροχής και ολικής ποιότητας των υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα, παρέδωσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ. Πρόκειται για ένα σύστημα (της εταιρίας ScientAct A.E.) που αποτελείται από δύο τηλεμετρικούς σταθμούς, τοποθετημένοι ανάντη και κατάντη της γέφυρας του αυτοκινητοδρόμου.

Ο σταθμός στην ανάντη πλευρά της γέφυρας, μετρά ανά 30 λεπτά, την παροχή, την στάθμη και την ταχύτητα του νερού, με την χρήση υψηλής τεχνολογίας radar και συστημάτων υπερήχων. Πέραν των ποσοτικών παραμέτρων, ο σταθμός μετρά το ύψος και την ένταση της βροχόπτωσης.
Ο σταθμός στην κατάντη πλευρά της γέφυρας είναι εξοπλισμένος με τελευταίας γενιάς όργανα για την μέτρηση των κυριότερων φυσικοχημικών παραμέτρων και συγκεκριμένα: pH, Αγωγιμότητα, Ολικά Διαλυμένα Στερεά, Ολικά Αιρούμενα Στερεά, Θολερότητα, Θερμοκρασία, Διαλυμένο Οξυγόνο, Αλατότητα, Ειδικό Βάρος, ΒΤΧ. Πέραν των φυσικοχημικών παραμέτρων, ο σταθμός είναι εξοπλισμένος με υποβρύχιο φασματοφωτόμετρο το οποίο ανιχνεύει συνεχώς την ποιοτική κατάσταση του νερού και σε περίπτωση μεταβολής της από οποιαδήποτε αιτία, ενημερώνει αυτόματα τους επόπτες και ταυτόχρονα ενεργοποιεί αυτόματο δειγματολήπτη ο οποίος είναι εγκατεστημένος στον σταθμό, ώστε εργαστηριακά να είναι δυνατή η πιστοποίηση της διαταραχής.
Τα δεδομένα διαβάζονται αυτόματα στο κέντρο κατά τη λήψη, όπου εξειδικευμένο λογισμικό αναλύει τις μετρήσεις.
Για την τοποθέτηση και την σωστή λειτουργία των σταθμών, έχουν γίνει ειδικές κατασκευαστικές παρεμβάσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία, η σωστή λήψη μετρήσεων και η ασφάλεια των συστημάτων από πλημυρικά φαινόμενα και φερτά υλικά. Ο τρόπος τοποθέτησης και εγκατάστασης των σταθμών αυτών είναι πρωτοπόρος για την Ελλάδα και σύμφωνα με τις δηλώσεις της Προϊσταμένης του Τμήματος Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων του Υπουργείου ΠΕΝ Κωνσταντίνας Νίκα θα αποτελέσει πρότυπο σχεδιασμού και κατασκευής για τα υπόλοιπα συστήματα που προτίθεται το Υπουργείο να εγκαταστήσει τόσο στα διασυνοριακά ποτάμια της χώρας όσο και σε άλλα υδάτινα σώματα.
Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 170.000 ευρώ και το σύστημα παρέδωσαν εκ μέρους της Εταιρίας η Διευθύντρια Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Εσωτερικού Ελέγχου Θωμαή Ευαγγέλου και ο Τεχνικός Διευθυντής Κώστας Καλογήρου.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ