Μενού Κλείσιμο

Με ποιους τρόπους μπορεί να ακυρωθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου

7.1. Με κοινή συμφωνία. Το ασφαλιστήριο μπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε με έγγραφη κοινή συμφωνία της Εταιρείας και του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου.

7.2. Με καταγγελία

7.2.1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος μπορούν να καταγγείλουν την ασφαλιστική σύμβαση οποτεδήποτε, με επιστολή που οφείλουν να παραδώσουν ή αποστείλουν στην Εταιρεία, είτε με μορφή τηλεομοιοτυπίας είτε ηλεκτρονικά, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι πιστοποιείται και διασφαλίζεται η γνησιότητα της υπογραφής και των ηλεκτρονικών στοιχείων του εντολέα (λήπτη της ασφάλισης ή/και ασφαλισμένου). Τα αποτελέσματα της καταγγελίας ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη επέρχονται άμεσα από την ημερομηνία λήψης της καταγγελίας από την Εταιρεία.

7.2.2. Η Εταιρεία μπορεί να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση για σπουδαίο λόγο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις δόλιας, ανακριβούς δήλωσης ή απόκρυψης στοιχείων ή παράβασης των όρων του ασφαλιστηρίου από τον λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισμένο. Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.

7.3.Ειδική συμφωνίαΑσφαλιστήρια για τα οποία έχει εκδοθεί πράσινη κάρτα δεν ακυρώνονται για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η πράσινη κάρτα.

 

Συμβουλές από Ασφάλειες Σούμπασης

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ