Μενού Κλείσιμο

Δήμος Κατερίνης – Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη και το κλίμα

Η εκπόνηση της μελέτης «Σχέδιο Δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη και το κλίμα Δήμου Κατερίνης» που συντάχθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει ολοκληρωθεί και είναι σε φάση έγκρισης.

Ο Δήμος Κατερίνης θέτει, σε δημόσια διαβούλευση, όλα τα στοιχεία της μελέτης, θεωρώντας ότι οι απόψεις των φορέων και πολιτών θα είναι χρήσιμες και θα συμβάλλουν στη βελτίωσή του, ενώ καλεί τους συμπολίτες μας να εξετάσουν το Σχέδιο και να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

Ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης τίθεται η 30/11/2020.

Τα στοιχεία που αναρτώνται είναι: «Σχέδιο Δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη και το κλίμα Δήμου Κατερίνης»

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την αποστολή παρατηρήσεων: info@katerini.gr.

Το σχέδιο δράσης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μία σημαντική Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία η οποία προωθεί ένα κοινό όραμα για το 2050: την επιτάχυνση της απεξάρτησης από τις πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής καθώς και την εξασφάλιση πρόσβασης σε βιώσιμη ενέργεια.;

Ο Δήμος Κατερίνης αναγνωρίζοντας τη σημασία των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην κοινωνία και την οικονομία έχει ενταχθεί στο Σύμφωνο των Δημάρχων από το 2017. Έχοντας επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, ο Δήμος έχει δεσμευθεί να αναλάβει δράση, προκειμένου να υποστηρίξει την υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών των αερίων των θερμοκηπίου και να ενισχύσει την ικανότητα προσαρμογής τους στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Με την ανάπτυξη του ΣΔΑΕΚ (Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα), ο Δήμος στοχεύει σε μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030, υποστηρίζοντας τον στόχο της ΕΕ. Επίσης θωρακίζει τις υποδομές του έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσει την πρόληψη των καταστροφών και να προφυλάξει καλύτερα τους δημότες από τους κλιματικούς κινδύνους.

Εργασία σε τρία μέρη

Το πρώτο μέρος παρουσιάζει μία γενική περιγραφή του Δήμου Κατερίνης καθώς και την απογραφή εκπομπών αναφοράς για το έτος βάσης.

Ακολουθεί το κεφάλαιο με τις δράσεις μετριασμού για την επίτευξη του στόχου του 40% μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και οι δράσεις του Δήμου για τη θωράκιση της υγείας και διαβίωσης των δημοτών, του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και της οικονομίας του. Το εν λόγω Σχέδιο δράσης υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου ‘LIFE-IP AdaptInGR–Boosting-the implementation of adaptation policy across Greece’ το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.

Οι δράσεις μετριασμού αφορούν στη μείωση και την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας καθώς και τη χρήση ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών. Η μελέτη ακολουθώντας τις οδηγίες του «Συμφώνου των Δημάρχων» αποτυπώνει την ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου για το έτος βάσης(εν προκειμένω το έτος 2012) η οποία ανέρχεται περίπου στις 764GWh. Ο πλέον ενεργοβόρος τομέας είναι ο τομέας των μεταφορών και ακολουθεί ο οικιακός και ο τριτογενής τομέας. Οι συνολικές εκπομπές στο Δήμο Κατερίνης ανέρχονται σε 302,5 χιλ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως περίπου. Οι προτεινόμενες δράσεις για τον μετριασμό διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τον αποδοτικότερο συνδυασμό των προτεινόμενων δράσεων και τα υπάρχοντα και μελλοντικά προγράμματα και εργαλεία για την αειφόρο ενέργεια. Αφορούν όλους του τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και περιλαμβάνουν μέτρα όπως:

-Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

-Εξηλεκτρισμός των μεταφορών

-Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού

-Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και άρδευσης

-Διείσδυση ΑΠΕ

Ο Δήμος στοχεύει και σε δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των τοπικών επιχειρηματιών και δημοτών με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι προτεινόμενες δράσεις αναμένεται να επιφέρουν μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 40,68% σε σχέση με το έτος αναφοράς 2012. Το ποσοστό αυτό είναι κατά τι μεγαλύτερο από τον στόχο 40% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δεκαετία 2021 -2030. Ακολουθεί η ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και οι δράσεις του Δήμου για τη θωράκιση της υγείας και διαβίωσης των δημοτών, του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της οικονομίας του. Διερευνήθηκαν τα ακραία κλιματολογικά επεισόδια και τα τυχόν προβλήματα που εμφανίσθηκαν στις υποδομές και στο φυσικό περιβάλλον εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής κατά τη διάρκεια μίας πλήρους τριακονταετίας από το 1971 –2000.Παράλληλα μελετήθηκε η εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής με βάση τα διεθνή μελλοντικά σενάρια RCP 4.5 και RCP 8.5του IPCC (Intergovernmental Panelon Climate Change) (βλ. Κεφ. 5) Εξετάσθηκαν οι κλιματικοί κίνδυνοι, η εξέλιξη της επικινδυνότητας τους και η αναμενόμενη αλλαγή της έντασης και της συχνότητας τους για το Δήμο για μία μελλοντική τριακονταετία και συγκεκριμένα για το διάστημα 2031 –2060. Αντίστοιχα, μελετήθηκε η τρωτότητα του Δήμου απέναντι στους κινδύνους και ο αναμενόμενος αντίκτυπος για κάθε ένα από τους προαναφερόμενους τομείς.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης αναμένεται να αυξηθούν τα επεισόδια καύσωνα και των τροπικών νυχτών καθώς και το φαινόμενο της ξηρασίας ευνοώντας τησυχνότερη εμφάνιση πυρκαγιών και της λειψυδρίας.  Παράλληλα ενώ μειώνεται ο ετήσιος αριθμός των ημερών με βροχόπτωση εντείνονται τα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο Δήμος Κατερίνης έχει πληγεί αρκετές φορές από πλημμύρες και αρκετά μεγάλο μέρος του Δήμου κατατάσσεται σε ζώνες που χαρακτηρίζονται ως δυνητικά υψηλού πλημμυρικού κινδύνου.  Το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών είναι μία απειλή για το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον που προέρχεται κυρίως από ανθρωπογενείς παράγοντες (π.χ.υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων, αστικοποίηση, ρύπανση) αλλά οφείλεται επίσης και σε κλιματολογικούς και γεωμορφολογικούς παράγοντες. Με βάση την ανάλυση του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής διαμορφώθηκε το Σχέδιο Προσαρμογής με μία σειρά από δράσεις για έργα που βοηθούν την πρόληψη των καταστροφών ή την ενίσχυση της προσαρμογής. Έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση κατάλληλων δεικτών για την έγκαιρη κινητοποίηση έναντι των κινδύνων ενισχύοντας τις υποδομές με ‘ευφυή συστήματα’. Μεταξύ των προτεινόμενων δράσεων είναι:

-Φύτευση χώρων πρασίνου και ενίσχυση πρασίνου στις αναπλάσεις χώρων

-Γραμμικές φυτεύσεις

-Ανάπτυξη δικτύου και συλλογήόμβριων υδάτων

-Μελέτη αποκατάστασης και ήπιων τεχνικών προστασίας στην παράκτια ζώνη

-Ανάπτυξη πλατφόρμας «Έξυπνης Πόλης»

-Εκστρατείες ευαισθητοποίησης των δημοτών

Με την πρόοδο της τεχνολογίας, της πληροφορίας και επικοινωνίας, η έννοια της ‘έξυπνης πόλης’ θα βοηθήσει ιδιαίτερα στη λήψη κατάλληλων δεδομένων για την πρόγνωση των κινδύνων. Έτσι θα είναι δυνατή η άμεση προειδοποίηση για την αποτροπή ή και τον μετριασμό των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κλιματικοί κίνδυνοι στη ζωή των δημοτών και στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Τέλος, δίνεται ο προϋπολογισμός των δράσεων και παρουσιάζονται η οργανωτική δομή και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τον Δήμο στην υλοποίησή τους

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης: https://katerini.gr/2020/11/09/δημόσια-διαβούλευση-σδαεκ-για-το-ευρω/

Εάν θέλετε να λαμβάνετε εγκαίρως τις ειδήσεις πατήστε εδώ 

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ