Μενού Κλείσιμο

Δήμος Κατερίνης: Προθεσμία διόρθωσης τετραγωνικών

Από το Δήμο Κατερίνης, έγινε γνωστό ότι στο άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στη παρ. 2 αυτού, αναφέρεται:

«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμος Κατερίνης καλεί όσους δεν έχουν δηλωμένα τα πραγματικά τετραγωνικά, σε δήλωση των ορθών τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020, χωρίς καμία επιβάρυνση από τον Δήμο.

Οι διαφορές θα υπολογίζονται από 1η .1.2020 και όχι από τα προηγούμενα έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου στα τηλ.2351350494  και 2351350428.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ