Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Π.Σ Πιερίας 21-02-2020

Ύστερα από την 1 / 30-01-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Πιερίας και σύμφωνα με το καταστατικό της (Άρθρο 26 του καταστατικού της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ), συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της, για την 21 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Κατερίνης στο Δημαρχιακό μέγαρο στην Κατερίνη  με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

(Άρθρο 27 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ)

1.- Ανάγνωση και επικύρωση καταλόγου εκπροσώπων και έλεγχος απαρτίας,

2.- Έγκριση της ημερήσιας διάταξης,

3.- Ορισμός τριών (3) μελών για τον έλεγχο των πρακτικών,

4.- Ορισμός τριών (3) ψηφολεκτών,

5.- Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22/02/2019,

6.- Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής από 1/1 /2019 έως 31/12/2019,

7.- Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού από 1/1/2019 έως 31/12/2019,

8.- Έκθεση και έγκριση του προϋπολογισμού από 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Παρασκευή  21/02/2020 στον ίδιο τόπο και ώρα 20:00 με τα παρόντα μέλη. (Άρθρο 24 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ).

Κάθε πρωτοβάθμιο ποδοσφαιρικό σωματείο – μέλος εκπροσωπείται στη Γ.Σ. με έναν μόνο αντιπρόσωπο (Άρθρο 22 παρ. 1 του καταστατικού της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ)

Κάθε σωματείο – μέλος ορίζει με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτού, τον αντιπρόσωπο που θα τον εκπροσωπήσει στην Γ.Σ. και έναν αναπληρωτή του (Άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ).

Κάθε σωματείο – μέλος διαθέτει μία ψήφο στη Γ.Σ. (Άρθρο 22 παρ. 3 του καταστατικού της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ).

Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται στην Γ.Σ. με την κατάθεση στην ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ το αργότερο προ τριών (3) ημερών, (μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας κατάθεσης), ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους. Επί περισσοτέρων ειδικών πληρεξουσίων  εγγράφων υπερισχύει το πιο πρόσφατο και αυτό που κατατέθηκε τελευταίο στην γραμματεία της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (φέρει νεότερο αριθμό πρωτοκόλλου) (Άρθρο 22 παρ. 4 του καταστατικού της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ).

Το ειδικό πληρεξούσιο δηλαδή, πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Πιερίας μέχρι την Δευτέρα 17-2-2020 και ώρα 19:00

Τα Σωματεία-Μέλη, για να εκπροσωπηθούν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμερα και να έχουν νόμιμα εκλεγμένες διοικήσεις.

Σωματείο – μέλος που έχει διοίκηση διορισμένη από ένα τακτικό Δικαστήριο, έστω και για μια προσωρινή περίοδο δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Άρθρο 22 παρ. 5 του καταστατικού της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ).

Για  την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γενικός  Γραμματέας

Αστέριος Κ. Τόκας                                          Δημήτριος Β. Τσακνάκης

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.