Μενού Κλείσιμο

Γίνε βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας

Έως 16 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης

 

Γίνε βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας

 

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, θα λειτουργήσει Α΄ και Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2019-2020, σύμφωνα Υπουργική Απόφαση.

 

Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι:  απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και Β΄ Κύκλου ΤΕΕ, καθώς και απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ.

Δυνατότητα κατάταξης στο Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι πτυχιούχοι ΕΠΑΣ, Β΄ Κύκλου ΤΕΕ αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και απόφοιτοι ΙΕΚ του Τομέα Υγείας.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά τις ώρες 08:30 – 13:30 και έως 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής, οδός Παλαιού Νοσοκομείου 1, πρώην κτίριο Αιμοδοσίας και στο  τηλέφωνο του ΔΙΕΚ  23510 74710.

 

Δικαιολογητικά εγγραφής

-Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.

-Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.

-Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση έλλειψης  αυτών θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.

-Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.

-Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, ή βεβαίωση (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

-Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και  ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών  καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.  Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία, και αποδεδειγμένη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ