Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ” ΣΥΝ.Π.Ε

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ : 761/2017

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας ΣΥΝ.Π.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 25-06-2017 με αριθμό πρακτικού Δ.Σ. 430, σύμφωνα με το καταστατικό της τράπεζας, άρθρα 17, 18, 19, 20 και λόγω μη απαρτίας κατά τις πρώτες δύο (2) προσκλήσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης [ της 5ης Ιουλίου 2017 και τις 12ης Ιουλίου 2017 ], καλούνται τα μέλη της σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 19η Ιουλίου 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 7:30μ.μ, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης επί της οδού Αγίας Λαύρας 24, για την λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών (Συνεταίρων).
2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2016 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την λήξασα διαχειριστική χρήση 01-01-2016 έως 31-12-2016.
3. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2017.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη σχετικά με τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για την χρήση 2016.
5. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας – Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή του για τη χρήση 2017.
6. Έγκριση διαγραφής μελών.
7. Έγκριση νέου λογοτύπου Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας
8. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου
9. Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από την συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 & 6 έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν όλοι οι συνέταιροι Αυτοπροσώπως.
Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση δια των Νομίμων εκπροσώπων ή με αντιπρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. ή άλλο αρμόδιο όργανο.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ή εγγράφου που αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά του.

Κατερίνη, 13-07-2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μηλιώτης

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ