Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακό στην… Κατερίνη

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019

Την έναρξη λειτουργίας του 1ου κύκλου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», ανακοίνωσε χθες το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα, λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2902 υπουργικής απόφασης και τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» και «οδηγεί» στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως ανακοίνωσε το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση ότι το πτυχίο τους έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν από 20 Αυγούστου μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2018, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη της Εφοδιαστικής, Κανελλοπούλου 2, 60100 Κατερίνη), τα πλήρη  δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην πλήρη προκήρυξη που είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://masterlogistics.teicm.gr.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία του Μεταπτυχιακού προγράμματος είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (http://logistics.teicm.gr) όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (http://masterlogistics.teicm.gr) ή  και στη γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2351020940, e-mail: masterlogistics@teicm.gr).

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ