Μενού Κλείσιμο

Λύση για μετακλητούς εργάτες γης και απασχολούμενους στην αλιεία

Ψηφίστηκε η σχετική τροπολογία

Ψηφιστηκε η τροπολογία που κατέθεσε η Υπουργός Εργασίας με την οποία, ρυθμίζονται θέματα απασχόλησης, τόσο για τους εργάτες γης όσο και για τους απασχολούμενους στον τομέα της αλιείας. Οι διατάξεις περιλαμβάνονταν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, που συζητήθηκε πρόσφατα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στην προτεινόμενη διάταξη καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία.
Τονίζεται επίσης, πως η σύνδεση της εργασίας με τις καιρικές συνθήκες και η μη δυνατότητα τήρησης σταθερού λογιστηρίου καθημερινά για την παρακολούθηση των εργασιών αυτών, επιτάσσουν να βρεθεί ένας εναλλακτικός τρόπος αποτύπωσης των παραπάνω εργασιακών σχέσεων.
Βασικά σημεία της Τροπολογίας είναι τα ακόλουθα:
Η Τροπολογία
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, με τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
Προτεινόμενες Διατάξεις
«Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία».
Καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση από τους εργοδότες «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία» (Βιβλίο) για τις ακόλουθες κατηγορίες
Α. Αλιεργάτες με σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε έναν ή περισσότερους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των αλιεργατών πολιτών τρίτων χωρών του ν. 4251/2014 (Α’ 80), που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).
Β. Μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι, σύμφωνα με το ν. 4251/2014, προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες και ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).
2. Το Βιβλίο θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, επέχει θέση Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού, τηρείται στο χώρο εργασίας και είναι στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων. Η συμπλήρωση του Βιβλίου πραγματοποιείται πριν από την έναρξη εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού της παρ. 1.
3. Σε περίπτωση μη αναγραφής του απασχολούμενου προσωπικού της παρ. 1 στο Βιβλίο, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητική κύρωση κατά δέσμια αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες για την αδήλωτη εργασία διατάξεις.
4. Σε κάθε υπόχρεο, που δεν θεωρεί δεν τηρεί ή δεν επιδεικνύει για οποιοδήποτε λόγο στα αρμόδια όργανα ελέγχου το Βιβλίο, πλέον των κυρώσεων της παρ. 3 επιβάλλεται σε βάρος του, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, όπως ιδίως ο τύπος του Βιβλίου, τα στοιχεία που περιλαμβάνει και η εξειδίκευση της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων»
Αγροτικό Τμήμα
Ν.Ε. Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ