Μενού Κλείσιμο

Και όποιος προλάβει!

Έως τέλος Απριλίου η κατάθεση αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Η πρόταση που μπορεί να καταθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα αφορά χρηματοδότηση από 25.000 έως 400.000 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό του προγράμματος ανέρχεται σε 120 εκατομμύρια ευρώ για όλη τη χώρα

 

Έως το τέλος Απριλίου έχουν περιθώριο να καταθέσουν τη σχετική αίτηση όσοι τουριστικοί επιχειρηματίες ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων και το συνολικό ποσό του προγράμματος που θα διατεθεί για το σύνολο των Περιφερειών ανέρχεται στα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Πριν από λίγες μέρες, για τη συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο Επιμελητήριο Πιερίας η οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών επαγγελματιών της περιοχής μας.

Σύμφωνα με την Προκήρυξη του προγράμματος δικαιούχοι ενίσχυσης (εφόσον εγκριθεί η πρότασή τους είναι) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις κατηγορίες:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (18/02/2018), έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα και να διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Το ύψος της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και τα 400.000 ευρώ (ξεκινά από τις 25.000) και χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Στις βασικές προύποθέσεις, οι δικαιούχοι θα πρέπει:

-να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου

-να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια

-να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης

-να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Επιδοτούμενες δαπάνες είναι:

-Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

-Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

-Μεταφορικά μέσα

-Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  περιβαλλοντικής διαχείρισης

-Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις

-Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου

-Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

-Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος είναι:

-Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας

-Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών

-Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων

-Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.

-Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

Να σημειωθεί οτι δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

Επίσης, η Ιδιωτική Συμμετοχή στη δράση δύναται να αντιστοιχεί στο 50% ή στο 55% (ανάλογα με το ποσοστό ενίσχυσης), του αιτούμενου προς επιχορήγηση προϋπολογισμού.

Ως προϋπόθεση συμμετοχής, ορίζεται η προσκόμιση στοιχείων τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της αναλογούσας κατά περίπτωση Ιδιωτικής συμμετοχής. Επομένως, η απαίτηση της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 60% υπολογίζεται επί των ανωτέρω ποσοστών (ήτοι το 60% του 50% ή το 60% του 55%).

Σχετικά με την επισήμανση στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής και την προϋπόθεση να προέρχεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα από την Τράπεζα Ελλάδος, σημειώνεται ότι γίνονται αποδεκτά όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην χώρα εγκατάστασής τους.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι κατά την εγγραφή τους ως νέοι χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων θα πρέπει να επιλέξουν τη δράση με τίτλο: «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας».

Η περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων λήγει  30 Απριλίου 2018 στις 5 απόγευμα.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ