Μενού Κλείσιμο

Φροντιστήριο Άνοδος – Προτεινόμενα θέματα για Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

Γ΄ Τάξης  Ημερήσιου  Γενικού Λυκείου

 

ΟΜΑΔΑ Α

Στις προτάσεις από Α1 μέχρι Α11,να γράψετε τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή και Λάθος αν η πρόταση είναι λάθος.

Α1.Η διαφορά της εισροής εισοδημάτων από εξωτερικό και της εκροής προς το εξωτερικό είναι πάντα θετικός αριθμός

Α2. Ο καλύτερος τρόπος για να λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα είναι να βελτιώσουμε την τεχνολογία και να περιορίσουμε τις ανάγκες μας.

Α3. Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει την καμπύλη του μέσου προϊόντος από κάτω προς τα πάνω στη μέγιστη τιμή του.

Α4. Εργατικό δυναμικό είναι το σύνολο των ατόμων που μπορούν και θέλουν  να εργαστούν

Α5. Οταν το οριακό προϊόν γίνει μηδέν σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος σταθερός συντελεστής

Α6. Οι περιπτώσεις αγαθών που παρουσιάζουν μηδενική ελαστικότητα ζήτησης αποτελούν εξαιρέσεις του νόμου ζήτησης.

Α7. Η εμφάνιση του ΝΦΑ προϋποθέτει σταθερή  και αμετάβλητη τεχνολογία

Α8. Το οριακό κόστος μεταβάλλεται λιγότερο έντονα συγκριτικά με το ρυθμό μεταβολής του AVC

Α9. Το χαρακτηριστικό στοιχείο των παραγωγικών συντελεστών είναι ότι για κάθε βραχυχρόνια περίοδο θεωρούνται δεδομένοι.

Α10. Το οριακό κόστος προκύπτει από το λόγο της μεταβολής του συνολικού κόστους προς τη μεταβολή του μέσου μεταβλητού κόστους.

Α11. Όλες οι καμπύλες κόστους έχουν τη μορφή του λατινικού γράμματος U λόγω του νόμου της φθίνουσας απόδο­σης

 

Στις ακόλουθες προτάσεις από Α.12. μέχρι και Α.14. να γράψετε τον αριθμό της πρότασης στο τετράδιό σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α.12. Όταν η παραγωγή είναι μηδέν, ισχύει:

α) Το συνολικό κόστος ισούται με το οριακό κόστος.

β) Το μέσο μεταβλητό κόστος ισούται με το οριακό κόστος.

γ) Το μέσο σταθερό κόστος ισούται με το μέσο μεταβλητό κόστος.

δ) Το συνολικό κόστος ισούται με το σταθερό κόστος.

 

Α.13. Μια επιχείρηση μεγιστοποιεί το κέρδος της, σε εκείνη την ποσότητα παραγωγής όπου:

α) Το οριακό κόστος είναι ίσο με την τιμή πώλησης.

β) Η τιμή πώλησης είναι μικρότερη από το μέσο μεταβλητό κόστος.

γ) Το οριακό κόστος είναι μικρότερο από το μέσο μεταβλητό κόστος.

δ) Το μέσο μεταβλητό κόστος είναι μεγαλύτερο από το μέσο σταθερό κόστος.

 

Α.14. Στη γραμμική συνάρτηση Qs = γ+δP, ο συντελεστής διεύθυνσης δ είναι θετικός αριθμός εξαιτίας:

α) Του νόμου της φθίνουσας απόδοσης. β) Του νόμου της προσφοράς.

γ) Της αρνητικής κλίσης της καμπύλης προσφοράς. δ)  Όλα τα παραπάνω.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α1 ΛΑΘΟΣ, Α2 ΛΑΘΟΣ, Α3 ΣΩΣΤΟ, Α4 ΣΩΣΤΟ, Α5 ΣΩΣΤΟ,  Α6 ΣΩΣΤΟ,

Α7 ΣΩΣΤΟ,  Α8 ΛΑΘΟΣ, Α9 ΣΩΣΤΟ,   Α10 ΛΑΘΟΣ. Α11 ΛΑΘΟΣ. Α12Δ, Α13Α,  Α14.Β.

 

ΟΜΑΔΑ Β

Τι γνωρίζετε για την μικροοικονομία και τη μακροοικονομία τι είναι το σφάλμα σύνθεσης

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σχολικό βιβλ. σελ: 133

ΟΜΑΔΑ Γ

Δίνεται ο πίνακας μιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο.

 

QTC
01000
101300
201500
301900
402500
503300
604300
705500
806900
908500
10010300

 

Γ.1. Να υπολογίσετε το επίπεδο παραγωγής (Q) όταν το συνολικό κόστος (TC) είναι 3.500 χρηματικές μονάδες.

Γ.2. Να υπολογίσετε τη συνάρτηση προσφοράς της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Γ.3. Αν σε όλο τον κλάδο παραγωγής υπάρχουν μόνο 1.000 ομοειδείς επιχειρήσεις που παράγουν πλεκτά  να υπολογίσετε την αγοραία συνάρτηση προσφοράς.

 

Λύση

Γ1. Μια επιχείρηση επιβαρύνεται με τα σταθερά της έξοδα, ακόμα και όταν δεν παράγει δηλ για Q=0 TC=FC=1.000.

Χρησιμοποιώντας τους τύπους VC=TC-FC, AVC =VC/Q, MC = ΔTC / ΔQ συμπληρώνουμε τον πίνακα που ακολου­θεί

QTCFCVCAVCMC
0100010000
10130010003003030
20150010005002520
30190010009003040
4025001000150037.560
503300100023004680
6043001000330055100
7055001000450078.5120
8069001000590064.28140
9085001000750073.75160
100103001000930093180

 

 

Για TC = 3.500 βρισκόμαστε μεταξύ Q=50 και Q=60

Υπολογίζω το MC60

 

Aρα όταν το TC=3.500 τότε η Q=52

 

Γ.2. Γνωρίζουμε, ότι στη βραχυχρόνια περίοδο, το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους (MC) που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους (AVC) αποτελεί και την καμπύλη προσφοράς.  Επομένως ο πίνακας προσφοράς που προκύπτει είναι:

 

P=MC406080100120140160180
Qs30405060708090100

H γραμμική συνάρτηση προσφοράς έχει τη γενική μορφή QS = γ+ δP(1)

Για P= 100 η (1) ⇔ 60 = γ + 100 δ

Για P=120 η (1)  ⇔ 70 = γ + 120 δ

10 = 20δ ⇔δ=1/2

60 = γ+ 100(1/2) ⇔γ = 10

Δηλαδή: QS = 10+0,5P

 

Γ.3. Η αγοραία καμπύλη προσφοράς ενός προϊόντος, είναι το άθροισμα των ατομικών καμπυλών προσφοράς και δείχνει σε κάθε τιμή τη συνολικά προσφερόμενη ποσότητα.

 

Επομένως: QS ( Συν) =1.000QS ⇔ QS ( Συν) = 1.000(10+0,5P) ⇔  QS ( Συν) = 10.000 + 500P

 

ΟΜΑΔΑ Δ

 

  1. Η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού είναι ευθεία γραμμή και καθώς η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται από 700 σε 800 μονάδες η συνολική δαπάνη για το αγαθό μειώνεται από 175.000 χρηματικές μονάδες σε 160.000 χρημ. μονάδες.
  2. A. Να υπολογίσετε την συνάρτηση ζήτησης

Β. Αν η συνάρτηση προσφοράς είναι Qs=100+8P να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας

Γ. Να υπολογίσετε την ΕD καθώς η τιμή αυξάνεται από 100 χρημ. μονάδες σε 150 χρημ. μονάδες και να εξηγήσετε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης σε σχέση με την τιμής της ΕD.

Δ. Έστω ότι μετά την αύξηση της τιμής σε 150 χρημ. μονάδες αυξάνεται και το εισόδημα κατά 20% με αποτέλεσμα στην τιμή αυτή να ζητούνται τώρα 1.170 μονάδες του αγαθού .Να υπολογίσετε την ΕΥ και να χαρακτηρίσετε το αγαθό.

 

Λύση:

ΣυνδυασμοίΡQΣΔ
Α250700175.000
Β200800160.000

 

ΣΔΑ = ΡΑ*QA=175.000=PA*700 ÞPA=250

ΣΔ B = Ρ B*Q B=175.000=P B*700 ÞP B=250

 

Επειδή η καμπύλη ζήτησης είναι ευθεία

 

QD =α+βΡ

700=α+250β

800=α+200β  (-)

 

 

-100 = 50β Þβ = -2

Όταν β = -2

800 = α + 200*(-2) Þ800 =  α  – 400 Þ α =1200

Οπότε   QD =1200 – 2Ρ

 

Β. Για την ισορροπία ισχύει QD = QS

QD =1200 -2Ρ,  Qs=100+8P

άρα 1200-2Ρ =100+8Ρ Þ1200 – 100 =10Ρ ÞΡ =1100=10Ρ ÞΡ0 =110

Με αντικατάσταση της Ρ0 = 110 στην Q0 = 980.

 

Γ. Για Ρ=100®Q =1200 – 2*100 =1200 – 200 = 1000

Για P= 150® Q=1200 – 2*150 =1200 – 300 = 900

PQΣΔ
1001000100.000
150900135.000

 

ΕD== – 0,2 άρα η ê0,2ê<1 ανελαστική ζήτηση

Επειδή η  çΕDç< 1και η τιμή ­άρα και η ΣΔ θα αυξηθεί

Δ.

PQΥ
150900 
1501170+20%

%ΔQ==

EY==1,5 > 0 κανονικό αγαθό.

 

  1. Στην αγορά ενός αγαθού η τιμή ισορροπίας είναι 60 ευρώ και η ποσότητα είναι 300 μονάδες. Η καμπύλη ζήτησης παρουσιάζει σε κάθε σημείο της τοξοειδή ελαστικότητα ζήτησης ίση με –1, ενώ η καμπύλη προσφοράς παρουσιάζει ελαστικότητα προσφοράς σε κάθε σημείο της 1.

 

Α. Να εξαχθούν οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς.

 

Β. Να υπολογιστεί το πλεόνασμα για Ρ=90.

 

Γ. Να εξεταστεί αν οι παραγωγοί μπορούν να αυξήσουν τα έσοδα τους  με μείωση η με αύξηση των τιμών.

 

Λύση:

Α. Η καμπύλη ζήτησης η οποία παρουσιάζει σε κάθε σημείο της ΕD= -1 δίνεται από την αλγεβρική σχέση QD = , όπου    Α= P*Q και η δαπάνη είναι παντού σταθερή άρα

P*Q = 60×300 =18.000 ή QD=. Η καμπύλη προσφοράς η οποία παρουσιάζει σε κάθε σημείο της Ες =1 , διέρχεται από την αρχή των αξόνων ,δίνεται από την σχέση QS=δΡ.

300=60δ αρα δ=5 και η Qs=5Ρ

 

Άρα :

 ΤιμέςΖητούμενες  ποσότητεςΠροσφερόμενες ποσότητες
Α60300300
Β90  

 

ΣΔΑ =  60×300=18.000

ΣΔΒ=90xQD και επειδή ΣΔΑ =  ΣΔΒ

QD=

Β. Επειδή η Ες =1 λύνοντας την ελαστικότητα προσφοράς η Qς=450.

Άρα το πλεόνασμα είναι 450-200=250.

Γ. Τα συνολικά έσοδα των παραγωγών (δηλαδή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών PXQ) είναι σταθερά και συνεπώς οποιαδήποτε μεταβολή της προσφοράς τα αφήνει αμετάβλητα.

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ν. ΣΠΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

 

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ