Μενού Κλείσιμο

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019: Εκδόθηκε η εγκύκλιος με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» (Α΄138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.

Εισαγωγικά

Οι αρχές της ισονοµίας και της διαφάνειας βρίσκονται στον πυρήνα κάθε δηµοκρατικής διαδικασίας. Με γνώµονα την ενίσχυση της διαφάνειας και τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της παροχής ίσων ευκαιριών, ο ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» (Α΄138) ρυθµίζει θέµατα που αφορούν στα οικονοµικά και την προβολή των συνδυασµών και των υποψηφίων κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, ο έλεγχος των οικονοµικών των συνδυασµών και των υποψηφίων ανατέθηκε στις Επιτροπές Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12, που λειτουργούν ως ειδικά, δικαιοδοτικά και ελεγκτικά όργανα και θεσπίστηκε µε το άρθρο 2 10 η λειτουργία Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την ανάρτηση των εσόδων και των δαπανών των συνδυασµών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Στις ενότητες που έπονται, παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3870/2010, στο ρυθµιστικό πεδίο των οποίων εµπίπτουν οι δηµοτικοί και περιφερειακοί συνδυασµοί, καθώς και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες, δήµαρχοι, περιφερειακοί και δηµοτικοί σύµβουλοι. Σηµειώνεται ότι στις διατάξεις του ως άνω νόµου δεν εµπίπτουν οι συνδυασµοί υποψηφίων για τις κοινότητες άνω των 300 κατοίκων, οι υποψήφιοι σύµβουλοι των κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, καθώς και οι υποψήφιοι πρόεδροι κοινοτήτων κάτω των 300 κατοίκων. Το ανωτέρω ισχύει και για τα έσοδα και τις δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων για τις κοινότητες, οι οποίοι – δυνάµει του άρθρου 18Α παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 16 του ν.4555/2018 (Α’ 133) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 52 του ν. 4604/2019 (Α’ 50’) – συνδέονται µε δηµοτικό συνδυασµό. Τα έσοδα και οι δαπάνες των συνδυασµών και των υποψηφίων για τις κοινότητες είναι και στις περιπτώσεις αυτές αυτοτελή, τυγχάνουν διακριτής διαχείρισης από τους συνδυασµούς και τους υποψηφίους για τις επιµέρους κοινότητες και δεν εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του ν. 3870/2010. Η παρούσα χωρίζεται σε πέντε µέρη. Στο ΜΕΡΟΣ Α οριοθετείται η προεκλογική περίοδος και εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή για την έναρξη και τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ειδικά για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ανωτέρω νόµου.Το ΜΕΡΟΣ Β αφορά στη σύσταση και το έργο των Επιτροπών Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων, που συνιστώνται στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε απόφαση του οικείου Συντονιστή. Στο ΜΕΡΟΣ Γ, που φέρει τον τίτλο «Οικονοµικά συνδυασµών και υποψηφίων», παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά µε τα έσοδα και τις δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων, τις υποχρεώσεις τους ως προς τη διακίνηση και τη διαχείριση των οικονοµικών τους και άλλα, συναφή µε τα οικονοµικά τους, θέµατα. Στο ΜΕΡΟΣ ∆ επεξηγούνται α) οι απαγορεύσεις στη 3 χρηµατοδότηση των συνδυασµών και των υποψηφίων και β) ο προσδιορισµός του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών, µε παράθεση πινάκων. Τέλος, στο ΜΕΡΟΣ Ε παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά µε την προβολή συνδυασµών και υποψηφίων και τις εµφανίσεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και το διαδίκτυο. Για ευνόητους λόγους, όπου στο κείµενο που ακολουθεί υπάρχει αναφορά σε άρθρο χωρίς παράλληλα να αναφέρεται ο σχετικός νόµος, νοείται ο ν. 3870/2010 (Α΄138). ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4242/2014 «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 50), ορίζεται ότι η προεκλογική περίοδος για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 3870/2010 είναι το δίµηνο χρονικό διάστηµα, που προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των εκλογών. Συνεπώς, για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές, το ανωτέρω χρονικό διάστηµα αρχίζει από τις 25 Μαρτίου 2019. Εφιστάται η προσοχή ότι, ειδικότερα για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 128 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος … και άλλες διατάξεις» (Α΄73), προεκλογική περίοδος είναι το χρονικό διάστηµα των τριάντα (30) ηµερών, που προηγείται της ψηφοφορίας του Α’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Συνεπώς, για τις επερχόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές, αναφορικά µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6, η προεκλογική περίοδος ξεκινάει από τις 25 Απριλίου 2019. Έτσι, αποκλειστικά για την προβολή των υποψηφίων στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε και στο διαδίκτυο (µε εξαίρεση τις προσωπικές ιστοσελίδες τους), ως προεκλογική περίοδος εκλαµβάνεται το χρονικό διάστηµα των τριάντα (30) ηµερών που προηγείται της ηµέρας των εκλογών. 4 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Για τη διασφάλιση της αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας της διαδικασίας ελέγχου των οικονοµικών των συνδυασµών και των υποψήφιων περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων καθώς και του ελέγχου των εκλογικών παραβάσεων, συνιστάται, στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων (άρθρο 12). Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Συντονισ 5 υποψηφίων, δηλαδή των βιβλίων, των οικείων παραστατικών, των τραπεζικών λογαριασµών, των αναλυτικών και συγκεντρωτικών καταστάσεων εσόδων δαπανών, καθώς και της διαδικασίας τήρησης της δηµοσιοποίησης των οικονοµικών στοιχείων στην Κεντρική Βάση ∆εδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Για τους καταγγελλόµενους ισχύει το δικαίωµα της ακρόασης σε δηµόσια συνεδρίαση µε την παρουσία των ενδιαφεροµένων µερών. Σε δηµόσια επίσης συνεδρίαση, η Επιτροπή ανακοινώνει την αιτιολογηµένη απόφασή της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της για τους συνδυασµούς εντός 5 µηνών και για τους υποψηφίους εντός 10 µηνών από την παραλαβή των σχετικών στοιχείων. Καθήκοντα γραµµατειακής υποστήριξης της Επιτροπής ασκούνται από 5 αποσπασµένους υπαλλήλους της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, όπως ειδικότερα ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου αυτού. Με τα άρθρα 13, 14, 15 και 16 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το ελεγκτικό έργο της Επιτροπής, τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των διατάξεων του νόµου αυτού και την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της έκπτωσης από τα αιρετά αξιώµατα. ΜΕΡΟΣ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1. Έσοδα και δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων Σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 2, η έννοια των εσόδων και δαπανών των 1Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3870/2010, µε τις διατάξεις της οποίας ορίζεται η έννοια των εσόδων των 6 περιφερειακών και δηµοτικών συνδυασµών και των υποψηφίων (δηµοτικών και περιφερειακών) συµβούλων ορίζεται ως κατωτέρω: ΕΣΟ∆Α: Έσοδα για τους συνδυασµούς και τους υποψηφίους, νοούνται ποσά που προέρχονται από εισφορές • φυσικών προσώπων και • πολιτικών κοµµάτων ή/και συνασπισµών κοµµάτων, που χορηγούνται σε αυτούς για τις ανάγκες της προεκλογικής περιόδου. Στα έσοδα περιλαµβάνονται και τα ποσά που προέρχονται από τη διάθεση ονοµαστικοποιηµένων διπλότυπων εισιτηρίων εκδηλώσεων. Τα διπλότυπα αυτά εισιτήρια αριθµούνται και θεωρούνται από τη ∆.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας ή του δήµου και στα στελέχη τους αναγράφονται υποχρεωτικά το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας (Α∆Τ) ή του διαβατηρίου του προσώπου στο οποίο διατίθεται. Η δυνατότητα της διάθεσης διπλότυπων εισιτηρίων εκδηλώσεων παρέχεται και στους υποψήφιους. Σηµείωση: Η διάθεση των εισιτηρίων αυτών, γίνεται υπό τον περιορισµό του ανωτάτου ορίου χρηµατοδότησης των συνδυασµών και των υποψηφίων από το ίδιο πρόσωπο (2.000 για τους συνδυασµούς και 500 ευρώ για τους υποψήφιους), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 και 2. Τα συνολικά έσοδα από τη διάθεση των εισιτηρίων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/3 και το 1/5 αντίστοιχα του ανωτάτου ορίου δαπανών συνδυασµών και υποψηφίων (άρθρο 1 παρ.5 εδάφιο τρίτο και άρθρο 2 παρ.5). ∆ΑΠΑΝΕΣ: ∆απάνες των συνδυασµών και των υποψηφίων είναι τα ποσά που δαπανώνται για την προετοιµασία, τις ανάγκες και τη διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα, καθώς και η αξία των παροχών και διευκολύνσεων προς συνδυασµούς και υποψηφίους, οι οποίες αποτιµώνται σε χρήµα. Στην κατηγορία των αποτιµώµενων σε χρήµα παροχών και διευκολύνσεων, περιλαµβάνεται η διάθεση ή παραχώρηση δωρεάν ή µε µειωµένο αντάλλαγµα αγαθών ή υπηρεσιών που αφορούν, π.χ. τη χρήση από τους συνδυασµούς περιφερειακών και δηµοτικών συνδυασµών, τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 116 του ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων …… Λοιπές διατάξεις» (Α΄ 50). 7 ακινήτων ως εκλογικών κέντρων, την έκδοση φυλλαδίων και τα ταχυδροµικά τέλη για την αποστολή τους, την προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων στον τύπο, στα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, σε διαδικτυακούς τόπους κ.ο.κ. Για τον καθορισµό των κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, θα εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, η οποία θα σας αποσταλεί. 2. ∆ιακίνηση εσόδων και δαπανών συνδυασµών και υποψηφίων Η διακίνηση των εσόδων και δαπανών γίνεται µέσω τραπεζικών λογαριασµών (σε τράπεζες εγκατεστηµένες στην Ελλάδα), που τηρούνται στο όνοµα του επικεφαλής του συνδυασµού υποψήφιου περιφερειάρχη ή δηµάρχου ή του οριζόµενου διαχειριστή. Η υποχρέωση τήρησης τραπεζικών λογαριασµών ισχύει και για τους υποψήφιους συµβούλους. Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να προβούν στο άνοιγµα αυτοτελών λογαριασµών σε νόµιµα λειτουργούσες στη χώρα τράπεζες και υποκαταστήµατα αυτών, µέσω των οποίων θα διακινούνται τα έσοδα και οι δαπάνες του συνδυασµού και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Ειδικότερα: i. Τα έσοδα των συνδυασµών και των υποψηφίων, µε την επιφύλαξη των εσόδων από εισιτήρια εκδηλώσεων, διακινούνται σε ποσοστό 100% του συνολικού ύψους τους µέσω τραπεζικών λογαριασµών. ii. Οι δαπάνες των συνδυασµών και των υποψηφίων διακινούνται οµοίως µέσω τραπεζικών λογαριασµών, σε ποσοστό 95% του συνολικού ύψους. iii. Το ύψος του λογαριασµού δεν µπορεί να υπερβεί το επιτρεπόµενο ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών των συνδυασµών και των υποψηφίων. iv. Ο τρόπος κατάθεσης στους ανωτέρω λογαριασµούς ορίζεται µε τις διατάξεις των παρ. 4 και 3 των άρθρων 1 και 2, αντίστοιχα. Οι επικεφαλής των συνδυασµών ή οι οριζόµενοι από αυτούς διαχειριστές και οι υποψήφιοι, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τους λογαριασµούς αυτούς στην Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών 8 Παραβάσεων του άρθρου 12, η οποία συνιστάται στην έδρα της οικείας Περιφέρειας, προκειµένου να ασκήσει τα ελεγκτικά της καθήκοντα. Οι Επιτροπές Ελέγχου ∆απανών, θα πρέπει να απευθύνονται στις οικείες τράπεζες προκειµένου να διακριβώσουν την κίνηση των λογαριασµών των συνδυασµών και των υποψηφίων. Με σχετικό έγγραφό µας, ζητείται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, να διευκολύνουν οι τράπεζες το έργο των Επιτροπών Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων. 3. ∆ιαχείριση των οικονοµικών συνδυασµών και υποψηφίων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8, για τη διαχείριση των οικονοµικών του συνδυασµού, ο επικεφαλής υποχρεούται να ορίσει συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο και να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων. Σηµειώνεται ότι, ο ορισµός διαχειριστή δεν είναι υποχρεωτικός µόνο σε Ο.Τ.Α. µέχρι10.000 κατοίκους. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν οριστεί διαχειριστής, ο επικεφαλής του συνδυασµού είναι εκ του νόµου προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση. Η εξουσία του διαχειριστή ολοκληρώνεται το αργότερο εντός έτους από τη διενέργεια των εκλογών µε την περάτωση όλων των οικονοµικών εκκρεµοτήτων και το κλείσιµο του τραπεζικού λογαριασµού. Οι υποψήφιοι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των οικονοµικών τους. Mε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 8,οι συνδυασµοί οφείλουν να διαθέτουν ειδικό αυτοτελή Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Για το σκοπό αυτό, ο επικεφαλής του συνδυασµού ή ο διαχειριστής υποβάλλει στην οικεία ∆.Ο.Υ. σχετική γραπτή δήλωση, στην οποία αναγράφεται η επωνυµία του συνδυασµού και το όνοµα του επικεφαλής του. Ο Α.Φ.Μ. εκδίδεται στο όνοµα του συνδυασµού και ισχύει για όλη τη διάρκεια της περιφερειακής και δηµοτικής περιόδου, ενώ διακόπτεται σε περίπτωση 9 µη ανακήρυξης του συνδυασµού. 4. Τηρούµενα στοιχεία Βιβλία εσόδων – δαπανών Οι συνδυασµοί υποχρεούνται να τηρούν ειδικό απλότυπο βιβλίο εσόδων – δαπανών, το οποίο θεωρείται κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου από την Α’ ∆.Ο.Υ. της έδρας της οικείας περιφέρειας ή του δήµου (άρθρο 9). Στο βιβλίο καταχωρούνται: – όλα τα έσοδα και οι δαπάνες κατά την προεκλογική περίοδο, – το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, ο Α.Φ.Μ. και ο Α.∆.Τ. ή διαβατηρίου όσων καταβάλλουν στο συνδυασµό οποιοδήποτε ποσό, – το όνοµα και ο Α.Φ.Μ. του πολιτικού κόµµατος ή/και του συνασπισµού κοµµάτων που συνεισφέρει στον συνδυασµό οποιοδήποτε ποσό, και – τα ατοµικά στοιχεία των προσώπων στα οποία καταβάλλεται οποιαδήποτε δαπάνη από το συνδυασµό, δηλαδή ανεξαρτήτως του είδους της. Για κάθε οικονοµική συναλλαγή (έσοδο ή δαπάνη)µνηµονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά. Αντίγραφο του βιβλίου, αποστέλλεται εντός 30 ηµερών από την ηµέρα των εκλογών στην Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων. 5. ∆ηµοσιότητα και διαφάνεια των εσόδων και των δαπανών Κεντρική Βάση ∆εδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών Βάσει των διατάξεων του άρθρου 10, στο Υπουργείο Εσωτερικών λειτουργεί Κεντρική Βάση ∆εδοµένων (∆ιαφάνεια), στην ιστοσελίδα της οποίας οι συνδυασµοί και υποψήφιοι αναρτούν τα έσοδα, τις δαπάνες τους και τα οικεία παραστατικά. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για συνδυασµούς και υποψηφίους σε δήµους µέχρι10.000 κατοίκους. 10 Οι επικεφαλής των συνδυασµών ή οι διαχειριστές τους οφείλουν,από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και το αργότερο µέχρι την ανακήρυξη συνδυασµών, να ζητήσουν ειδικό κωδικό πρόσβασης στη Βάση ∆εδοµένων, προκειµένου να αναρτούν το σύνολο των εσόδων και των δαπανών που πραγµατοποιούν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Η υποχρέωση ανάρτησης αφορά στα έσοδα και τις δαπάνες τόσο των συνδυασµών όσο και των υποψηφίων τους (περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων). Η µη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης, η απόκρυψη ή παραποίηση των οικονοµικών τους στοιχείων, συνεπάγεται τις αντίστοιχες κυρώσεις ή ακόµη και έκπτωση του επικεφαλής και των υποψηφίων σε περίπτωση υπέρβασης των δαπανών τους κατά 1/3 του ανωτάτου επιτρεπόµενου ορίου αυτών. Ειδικότερες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτοµέρειες θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 6. Καταστάσεις εκλογικών εσόδων και δαπανών συνδυασµών και υποψηφίων Σύµφωνα µε το άρθρο 11,οι επικεφαλής υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήµαρχοι, υποχρεούνται να καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση εκλογικών εσόδων-δαπανών, τόσο για τους αντίστοιχους συνδυασµούς όσο και για λογαριασµό τους. Τις ίδιες καταστάσεις οφείλουν να καταρτίσουν και όσοι από τους λοιπούς υποψηφίους: α) εξελέγησαν περιφερειακοί και δηµοτικοί σύµβουλοι β) οι πέντε (5) πρώτοι αναπληρωµατικοί των συνδυασµών γ) όσοι τυχόν αναδειχθούν σύµβουλοι κατά τη διάρκεια της περιφερειακής ή δηµοτικής περιόδου και δ) οι συνδυασµοί και υποψήφιοι εις βάρος των οποίων έχει υποβληθεί καταγγελία για υπέρβαση του ανωτάτου ορίου εκλογικών δαπανών στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, προβλέπονται και οι σχετικές 11 προθεσµίες για τις ανωτέρω περιπτώσεις γ’ και δ’. Η αναλυτική κατάσταση εσόδων – δαπανών στην οποία µνηµονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά και αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο όσων εισέφεραν οποιοδήποτε ποσό, καθώς και η συγκεντρωτική κατάσταση, υποβάλλονται εντός τριάντα (30) ηµερών από την ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασµών και υποψηφίων από το οικείο πρωτοδικείο, στην Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τον τρόπο σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης συνδυασµών και υποψηφίων. ΜΕΡΟΣ ∆ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙΥΠΟΨΗΦΙΩΝ- ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ 1. Απαγορεύσεις στη χρηµατοδότηση συνδυασµών και υποψηφίων Οι απαγορεύσεις στη χρηµατοδότηση και σε κάθε είδους παροχές προς τους συνδυασµούς και προς τους υποψήφιους, τίθενται µε το άρθρο 3. Συγκεκριµένα, απαγορεύονται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους παροχές προς περιφερειακούς και δηµοτικούς συνδυασµούς και προς υποψήφιους περιφερειακούς και δηµοτικούς συµβούλους από: Ø Φυσικά πρόσωπα που είναι οφειλέτες των οικείων ΟΤΑ για ποσό άνω των 1.000 ευρώ Ø ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ και ιδρύµατα Ø ΟΤΑ κάθε βαθµού, ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών Ø Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ηµερησίων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή ιδιοκτήτες 12 ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών. Ø Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υπάλληλοι των οικείων ΟΤΑ ή των αντιστοίχων νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών. Επίσης, δεν επιτρέπεται η λήψη τραπεζικών δανείων µε σκοπό τη χρηµατοδότηση συνδυασµών και υποψηφίων. Με το άρθρο 4καθορίζεται το ανώτατο όριο χρηµατοδότησης των συνδυασµών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Συγκεκριµένα: • Η χρηµατοδότηση των συνδυασµών δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ. • Το αντίστοιχο ποσό για τους υποψηφίους δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 500ευρώ. Σε περίπτωση µη τήρησης των οικείων διατάξεων προβλέπονται και οι αντίστοιχες κυρώσεις. 2. Ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών συνδυασµών και υποψηφίων Το ανώτατο επιτρεπόµε
ο όριο εκλογικών δαπανών των υποψηφίων και συνδυασµών, προσδιορίζεται βάσει του µόνιµου πληθυσµού της οικείας εκλογικής περιφέρειας (περιφερειακής ενότητας ή δήµου) του υποψηφίου και του αντίστοιχου συντελεστή, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία θα σας αποσταλεί. Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες για τα παράβολα των υποψηφίων και τα έξοδα για τα ψηφοδέλτια δεν συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασµών. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών, είτε δηµοτικών είτε περιφερειακών, το ανώτατο όριο δαπανών για τους δύο συνδυασµούς, αυξάνεται κατά 10%. 13 Α. Περιφερειακές εκλογές: Α.1. Ανώτατο όριο δαπανών του υποψήφιου περιφερειάρχη και περιφερειακού συµβούλου: Για τον καθορισµό του ανωτάτου ορίου δαπανών των υποψηφίων, πολλαπλασιάζεται το ποσό των 1.000 ευρώ επί συντελεστή που αντιστοιχεί στον πληθυσµό της οικείας εκλογικής περιφέρειας (περιφερειακής ενότητας), όπως προκύπτει και από τον κατωτέρω πίνακα: (Πίνακας 1) ΟΡΙΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Πληθυσµός εκλογικής περιφέρειας Ποσό αναφοράς (ευρώ) Συντελεστής Όριο δαπανών υποψηφίων (ευρώ) Μέχρι 100.000 1.000 € 2,5 2.500 € Μέχρι 150.000 1.000 € 3 3.000 € Μέχρι 200.000 1.000 € 3,5 3.500 € Άνω των 200.000 1.000 € Αυξάνεται κατά 1 µονάδα ανά 100.000 κατοίκους Υπενθυµίζεται ότι στο ανώτατο όριο δαπανών των υποψηφίων για τις περιφερειακές εκλογές, συµπεριλαµβάνονται και τυχόν παροχές και διευκολύνσεις σε αυτούς, οι οποίες αποτιµώνται σε χρήµα σύµφωνα µε τη σχετική κοινή Υπουργική απόφαση. Α.2. Ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασµών: Για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασµών στις περιφερειακές εκλογές, αθροίζονται τα επιµέρους ανώτατα όρια δαπανών 14 του κάθε υποψηφίου. Σηµειώνεται ότι, στο ανώτατο όριο δαπανών του κάθε συνδυασµού συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες του υποψήφιου περιφερειάρχη. Β. ∆ηµοτικές εκλογές: Β.1. Ανώτατο όριο δαπανών των υποψήφιων δηµάρχων και δηµοτικών συµβούλων: Για τον καθορισµό του ανωτάτου ορίου δαπανών των υποψηφίων, πολλαπλασιάζεται το ποσό των 1.000 ευρώ επί συντελεστή που αντιστοιχεί στον πληθυσµό της οικείας εκλογικής περιφέρειας, όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα: (Πίνακας 2) ΟΡΙΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Πληθυσµός εκλογικής περιφέρειας Σταθερό ποσό Συντελεστής Όριο δαπανών υποψηφίων (ευρώ) Μέχρι 30.000 1.000 € 1,5 1.500 € Μέχρι 60.000 1.000 € 2 2.000 € Μέχρι 100.000 1.000 € 2,5 2.500 € Μέχρι 150.000 1.000 € 3 3.000 € Μέχρι 200.000 1.000 € 3,5 3.500 € Άνω των 200.000 1.000 € Αυξάνεται κατά 1 µονάδα ανά 100.000 κατοίκους Και στην περίπτωση των δηµοτικών εκλογών, στο ανώτατο όριο δαπανών των υποψηφίων συµπεριλαµβάνονται και τυχόν παροχές και διευκολύνσεις σε αυτούς, οι οποίες αποτιµώνται σε χρήµα σύµφωνα µε την προαναφερθείσα κοινή 15 Υπουργική Απόφαση. Σηµειώνεται ακόµη ότι, στο ανώτατο όριο δαπανών του κάθε συνδυασµού συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες του υποψήφιου δηµάρχου, του οποίου το ανώτατο όριο είναι το ίδιο µε αυτό των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων. Β.2. Ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασµών: Για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασµών στις δηµοτικές εκλογές, αθροίζονται τα επιµέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου και λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των εκλογικών περιφερειών του οικείου δήµου συν την κατά περίπτωση προσαύξηση, όπως εµφαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: (Πίνακας 3) ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Σε δήµους µε αριθµό εκλογικών περιφερειών Όριο δαπανών Προσαύξηση Από 1-3 Ισοδυναµεί µε το άθροισµα δαπανών υποψηφίων – Από 4-6 Άθροισµα δαπανών υποψηφίων 20% Από 7-10 Άθροισµα δαπανών υποψηφίων 50% Άνω των 10 Άθροισµα δαπανών υποψηφίων 75% Για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών των συνδυασµών σε δήµους µε πληθυσµό άνω των 100.000 κατοίκων, εφαρµόζεται η προσαύξηση 16 20% επί του αθροίσµατος των δαπανών των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων [εδ. 2 της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4255/2014 (Α’ 89)]. Για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασµών και των υποψηφίων για τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές, θα εκδοθούν σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών µε τις οποίες θα προσδιορίζονται ειδικότερα τα αντίστοιχα ποσά για κάθε εκλογική περιφέρεια. ΜΕΡΟΣ Ε XΩΡΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ Σύµφωνα µε το άρθρο 5, για τη χρήση των χώρων που θα διατίθενται για το σκοπό της προεκλογικής προβολής των µηνυµάτων των συνδυασµών, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3023/2002 (Α΄146). Σε εφαρµογή των ως άνω διατάξεων, θα εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία καθορίζεται ο τρόπος χρήσης των χώρων για την προεκλογική προβολή των συνδυασµών. Επισηµαίνεται ότι, εκτός των χώρων αυτών, απαγορεύεται η χρήση (ανάρτηση, επικόλληση κλπ) πάσης φύσεως εκλογικού υλικού. 1.Περιορισµοί στην προβολή συνδυασµών και υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο Οι περιορισµοί και οι προϋποθέσεις για την προεκλογική προβολή των περιφερειακών και δηµοτικών συνδυασµών τίθενται µε το άρθρο 5. Ειδικότερα: • Για τους δηµοτικούς συνδυασµούς επιτρέπεται η σύσταση ενός (1) 17 εκλογικού κέντρου για κάθε εκλογική περιφέρεια. • Για τους περιφερειακούς συνδυασµούς επιτρέπεται η σύσταση ενός (1) εκλογικού κέντρου για κάθε εκλογική περιφέρεια µε εξαίρεση την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που επιτρέπεται ένα ανά νοµό. • Για τους δήµους µε πληθυσµό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων ο ανωτέρω περιορισµός ισχύει για κάθε κοινότητα (βλ. παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4255/2014) • Απαγορεύεται η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανώ, πανώ, αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, πέραν των χώρων που θα οριστούν για τους σκοπούς αυτούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3023/2002. Ωστόσο, επιτρέπεται η ανάρτηση αφισών, µόνο στους χώρους αυτούς, καθώς και µέσα στο χώρο των εκλογικών κέντρων. • ∆εν επιτρέπεται η χρήση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε χώρους που γειτνιάζουν µε νοσηλευτικά ιδρύµατα και σχολεία, ενώ οι ώρες λειτουργίας και η κλίµακα έντασης θα καθοριστούν µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη. Ø Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε µορφής ένθετων φυλλαδίων µέσω του τύπου, καθώςκαιηδιανοµήτουςαπόυπηρεσίεςτουδηµόσιουκαιτουευρύτερουδηµόσιου τοµέα. Ωστόσο, δεν εµποδίζονται οι συνδυασµοί να διακινούν οι ίδιοι το σχετικό υλικό στους χώρους αυτούς ή µέσω ταχυδροµικών αποστολών, διαδικτύου κλπ. Ø ∆εν επιτρέπεται επίσης η προώθηση προεκλογικού υλικού µέσω του συστήµατος διακίνησης της αλληλογραφίας του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα, των Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α και των επιχειρήσεών τους. Ø Την παραµονή και την ηµέρα των εκλογών, απαγορεύονται οι προεκλογικές συγκεντρώσεις, η πραγµατοποίηση οµιλιών, η χρήση κάθε µέσου διαφήµισης (π.χ αφίσες, έντυπο υλικό), ραδιοτηλεοπτικής προβολής και προβολής στο διαδίκτυο. 18 Με το άρθρο 6τίθενται οι απαγορεύσεις κατά την προεκλογική προβολή για τους υποψήφιους περιφερειακούς και δηµοτικούς συµβούλους. Ειδικότερα: • Απαγορεύεται η λειτουργία εκλογικών κέντρων από υποψηφίους ή από τρίτους χάριν αυτών. • Απαγορεύεται η λειτουργία εντευκτηρίων και εκλογικών γραφείων από υποψηφίους ή από τρίτους χάριν αυτών. • Για τους ανωτέρω αναφερόµενους υποψηφίους, δεν επιτρέπεται επίσης η παραχώρηση της χρήσης ή µίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόµενων χώρων, από και προς τρίτους, για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων, εκλογικών γραφείων και εντευκτηρίων κάθε µορφής. • Απαγορεύεται η ανάρτηση αφισών, γιγαντοαφισών, πανώ, αεροπανώ, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής σε εξωτερικούς δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους και σε αυτοκινούµενα µέσα. • Απαγορεύεται η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε µορφής. • Επίσης απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθηµάτων σε οιονδήποτε εξωτερικό χώρο. • Οι ανωτέρω περιορισµοί που αναφέρονται στη διακίνηση φυλλαδίων και λοιπού προεκλογικού υλικού από τους συνδυασµούς, ισχύουν και για τους υποψηφίους. • Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε µορφής ένθετων φυλλαδίων µέσω του τύπου, καθώς και η διανοµή τους από τις υπηρεσίες του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Οι υποψήφιοι µπορούν όµως να διακινούν το σχετικό υλικό προβολής τους δια χειρός στους ανωτέρω χώρους ή σε άλλους χώρους ή µέσω ταχυδροµικών αποστολών, διαδικτύου κλπ. • ∆εν επιτρέπεται επίσης η προώθηση προεκλογικού υλικού µέσω του συστήµατος διακίνησης της αλληλογραφίας του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., 19 των Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα, των Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α και των επιχειρήσεών τους. 2. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Όπως προαναφέρθηκε (βλ. ΜΕΡΟΣ Α), σύµφωνα µε το άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 128 του ν. 4249/2014 (Α’ 73),η προεκλογική περίοδος για την προβολή και τις εµφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασµών, των υποψήφιων περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, προσδιορίζεται στις τριάντα (30) ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών. Με τον όρο «εµφανίσεις» νοούνται οι συνεντεύξεις, η συµµετοχή σε κάθε είδους εκποµπές όπως π.χ. πάνελ διαλόγου, δελτία ειδήσεων, ψυχαγωγικά προγράµµατα, η κάλυψη της προεκλογικής τους δραστηριότητας σε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήµατος κ.λπ. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισµοί για τα ανωτέρω πρόσωπα: 1. Απαγορεύεται η άµεση ή έµµεση παρουσίαση εκποµπών που µεταδίδονται από δηµόσια και ιδιωτικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ ελεύθερης λήψης και από το διαδίκτυο. 2. Οι εµφανίσεις τους σε κάθε είδους εκποµπές των δηµόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρονικών ΜΜΕ ελεύθερης λήψης, σε φορείς παροχής κάθε µορφής συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και στο διαδίκτυο, καθορίζονται ως εξής: • 2 φορές σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ εθνικής εµβέλειας • 1 φορά σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ τοπικής ή περιφερειακής εµβέλειας • 1 φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες • Σε περίπτωση τυχόν εκτάκτων και απρόβλεπτων γεγονότων, δεν λογίζονται ως εµφανίσεις οι σχετικές δηλώσεις και η ενηµέρωση 20 που παρέχεται από τα αιρετά µονοπρόσωπα όργανα της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτωντους. Εξαίρεση από την ανωτέρω ρύθµιση που προβλέπει τον αριθµό των εµφανίσεων, αποτελεί η δυνατότητα των επικεφαλής των συνδυασµών να συµµετέχουν χωρίς περιορισµό σε εκποµπές µε οργανωµένες συζητήσεις εφόσον: α) Μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασµών από το αρµόδιο πρωτοδικείο, έχει διασφαλιστεί η συµµετοχή τουλάχιστον 3 ακόµη συνυποψήφιών τους στις συζητήσεις αυτές και β) Μετά την ανακήρυξη, η ανωτέρω προϋπόθεση καταλαµβάνει τα 2/3 των ανακηρυχθέντων. γ) Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, µετέχουν υποχρεωτικά οι επικεφαλής και των δύο συνδυασµών. Σηµειώνεται ότι για τις εµφανίσεις των υποψηφίων, απαγορεύεται η καταβολή εκλογικής δαπάνης ανεξαρτήτως ποσού προς τα Μ.Μ.Ε. και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και οποιοδήποτε άλλο οικονοµικό αντάλλαγµα. Τυχόν αποδεδειγµένη πραγµατοποίηση των ανωτέρω, επιφέρει την έκπτωση από το αξίωµα του υποψηφίου και ποινή φυλάκισης για τους ιδιοκτήτες ή νόµιµους εκπροσώπους των αντίστοιχων µέσων. Οι κκ. Συντονιστές των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων παρακαλούνται για την κοινοποίηση της παρούσας στις Επιτροπές Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων της περιφέρειάς τους και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του φορέα τους. Οι κκ. ∆ήµαρχοι και Περιφερειάρχες παρακαλούνται για την κοινοποίηση της παρούσας στα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια ώστε να ενηµερωθούν για το περιεχόµενό της, καθώς και για την ανάρτησή της στην 21 ιστοσελίδα του φορέα τους. Όλοι οι ανωτέρω παρακαλούνται να φροντίσουν για την ευρεία δηµοσιότητα του θεσµικού πλαισίου, κάνοντας χρήση κάθε πρόσφορου µέσου, καθώς και για την παροχή σχετικής πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόµενο πολίτη και υποψήφιο. Η παρούσα αναρτάται και στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ