Μενού Κλείσιμο

ΠΚΜ | Εναρκτήρια συνάντηση για το έργο MILEstone

Στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου “MILEstone”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2021-2027, συμμετείχε ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε από τον επικεφαλής εταίρο του έργου, το δημοτικό διαμέρισμα District of Burgenlandkreis, στη Γερμανία, στις 13 και 14 Ιουνίου 2023, συμμετείχαν  εκπρόσωπο από όλο το εταιρικό σχήμα (10 εταίροι) από τις 9 συμμετέχουσες χώρες.

Το έργο “MILEstone” θα συμβάλει στη βιώσιμη ένταξη των υπηκόων των τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας. Καθώς αυτά τα άτομα συχνά παραμένουν σε θέσεις εργασίας χαμηλού εισοδήματος όπου δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως το σύνολο των δεξιοτήτων τους, οι δημόσιες αρχές σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να λάβουν πρόσθετα μέτρα για την προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης (δια βίου μάθησης) καθώς και για τη δημιουργία επιχειρήσεων από υπηκόους τρίτων χωρών.

Για την επίτευξη καλύτερων δημόσιων πολιτικών στο συγκεκριμένο τομέα, το έργο “MILEstone” προβλέπει μια σειρά από δραστηριότητες εκμάθησης πολιτικών που πραγματοποιούνται από το εταιρικό σχήμα. Το σχέδιο εργασίας του έργου προβλέπει τα εξής: βασικές μελέτες για καθεμία από τις εννέα περιοχές που καλύπτει το έργο, προσδιορισμό και αξιολόγηση 20 καλών πρακτικών, τρία θεματικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν σε διαπεριφερειακό επίπεδο, εννέα επισκέψεις από ομότιμους (peer reviews), εντατική ανταλλαγή (intensive exchange) μεταξύ των ενδιαφερομένων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και συνεχείς δραστηριότητες επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του έργου https://www.interregeurope.eu/milestone

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ